1 2

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ร่วมต้องรับและแสดงความยินดี กับ นางจินตนา ปัญจะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศท.10 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

12062561 11

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

3

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี