3

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

12062561 11

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางรัชนี ปิ่นอยู่ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี